برنامه تالارها

E.g., 1403/04/26
E.g., 1403/04/26
نام مکان: تالار شهید فتوحی
نام مکان تاریخ روز ساعت نام برنامه درخواست کننده وضعیت رزرو مدت
تالار شهید فتوحی 1403/05/20 شنبه 8:00 همایش حراست دانشگاه قطعی 8 ساعت

تحت نظارت وف بومی