برنامه تالارها

E.g., 1401/11/07
E.g., 1401/11/07
نام مکان: تالار شهید فتوحی
نام مکان تاریخ روز ساعت نام برنامه درخواست کننده وضعیت رزرو مدت
تالار شهید فتوحی 1401/11/10 دوشنبه 16:00 كانون فيلم و عكس قطعی 3 ساعت
تالار شهید فتوحی 1401/11/18 سه شنبه 13:00 مسابقات مناظره دانشجويان استان اصفهان جهاد دانشگاهي قطعی 4 ساعت
تالار شهید فتوحی 1401/11/24 دوشنبه 16:00 كانون فيلم و عكس قطعی 3 ساعت
تالار شهید فتوحی 1401/11/25 سه شنبه 14:00 سمينار انتقال تجربه با محوريت پرورش ايده بسيج دانشجويي قطعی 2 ساعت 30 دقیقه
تالار شهید فتوحی 1401/11/26 چهارشنبه 13:30 دانشكده رياضي قطعی ۱ ساعت 30 دقیقه
تالار شهید فتوحی 1401/12/08 دوشنبه 13:00 كارگاه و جشن ازدواج دانشجويي دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري قطعی 5 ساعت
تالار شهید فتوحی 1401/12/09 سه شنبه 14:00 سمينار انتقال تجربه با محوريت پروژه محوري بسيج دانشجويي قطعی 2 ساعت 30 دقیقه

تحت نظارت وف ایرانی