برنامه تالارهنر مجموعه شهید خرازی

E.g., 1401/11/07
E.g., 1401/11/07
نام مکان: تالار هنر مجموعه شهید خرازی
نام مکان تاریخ روز ساعت نام برنامه درخواست کننده وضعیت رزرو مدت
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1401/11/09 يكشنبه 13:00 كانون فيلم و عكس قطعی 7 ساعت
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1401/11/16 يكشنبه 13:00 كانون فيلم و عكس قطعی 7 ساعت
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1401/11/23 يكشنبه 13:00 كانون فيلم و عكس قطعی 7 ساعت

تحت نظارت وف ایرانی