برنامه تالارهنر مجموعه شهید خرازی

E.g., 1402/12/02
E.g., 1402/12/02
نام مکان: تالار هنر مجموعه شهید خرازی
نام مکان تاریخ روز ساعت نام برنامه درخواست کننده وضعیت رزرو مدت
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1402/12/02 چهارشنبه 8:00 کلاس کانون موسیقی قطعی 9 ساعت
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1402/12/05 شنبه 12:00 کلاس کانون موسیقی قطعی ۱ ساعت
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1402/12/07 دوشنبه 9:00 کلاس کانون موسیقی قطعی 5 ساعت
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1402/12/08 سه شنبه 13:00 کلاس کانون موسیقی قطعی ۱ ساعت 30 دقیقه
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1402/12/09 چهارشنبه 8:00 کلاس کانون موسیقی قطعی 9 ساعت
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1402/12/12 شنبه 12:00 کلاس کانون موسیقی قطعی ۱ ساعت
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1402/12/13 يكشنبه 9:00 کلاس کانون موسیقی قطعی 5 ساعت
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1402/12/14 دوشنبه 9:00 کلاس کانون موسیقی قطعی 5 ساعت
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1402/12/15 سه شنبه 13:00 کلاس کانون موسیقی قطعی ۱ ساعت 30 دقیقه
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1402/12/16 چهارشنبه 8:00 کلاس کانون موسیقی قطعی 9 ساعت
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1402/12/19 شنبه 12:00 کلاس کانون موسیقی قطعی ۱ ساعت
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1402/12/20 يكشنبه 9:00 کلاس کانون موسیقی قطعی 5 ساعت
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1402/12/21 دوشنبه 9:00 کلاس کانون موسیقی قطعی 5 ساعت
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1402/12/22 سه شنبه 13:00 کلاس کانون موسیقی قطعی ۱ ساعت 30 دقیقه
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1402/12/23 چهارشنبه 8:00 کلاس کانون موسیقی قطعی 9 ساعت

تحت نظارت وف بومی