برنامه سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی

E.g., 1402/12/02
E.g., 1402/12/02
نام مکان: سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی
نام مکان تاریخ روز ساعت نام برنامه درخواست کننده وضعیت رزرو مدت
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1402/12/02 چهارشنبه 8:00 كارگاه معاونت فرهنگي اجتماعي قطعی 4 ساعت
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1402/12/08 سه شنبه 8:00 كارگاه معاونت فرهنگی اجتماعی قطعی 4 ساعت
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1402/12/09 چهارشنبه 8:00 كارگاه معاونت فرهنگي اجتماعي قطعی 4 ساعت
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1402/12/13 يكشنبه 8:00 كارگاه معاونت فرهنگی اجتماعی قطعی 4 ساعت
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1402/12/15 سه شنبه 8:00 كارگاه معاونت فرهنگی اجتماعی قطعی 4 ساعت
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1402/12/16 چهارشنبه 8:00 كارگاه معاونت فرهنگي اجتماعي قطعی 4 ساعت
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1402/12/20 يكشنبه 8:00 كارگاه معاونت فرهنگی اجتماعی قطعی 4 ساعت
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1402/12/22 سه شنبه 8:00 كارگاه معاونت فرهنگی اجتماعی قطعی 4 ساعت
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1402/12/23 چهارشنبه 8:00 كارگاه معاونت فرهنگي اجتماعي قطعی 4 ساعت
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1402/12/27 يكشنبه 8:00 كارگاه معاونت فرهنگی اجتماعی قطعی 4 ساعت

تحت نظارت وف بومی