برنامه سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی

E.g., 1401/11/07
E.g., 1401/11/07
نام مکان: سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی
نام مکان تاریخ روز ساعت نام برنامه درخواست کننده وضعیت رزرو مدت
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1401/11/08 شنبه 8:00 كلاس دانشكده شيمي قطعی 7 ساعت
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1401/11/09 يكشنبه 8:00 كلاس دانشكده شيمي قطعی 7 ساعت
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1401/11/10 دوشنبه 8:00 كلاس دانشكده شيمي قطعی 7 ساعت
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1401/11/10 دوشنبه 16:00 كانون فيلم و عكس قطعی 4 ساعت
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1401/11/11 سه شنبه 8:00 كلاس دانشكده شيمي قطعی 7 ساعت
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1401/11/12 چهارشنبه 8:00 كلاس دانشكده شيمي قطعی 7 ساعت
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1401/11/16 يكشنبه 8:00 كلاس دانشكده شيمي قطعی 7 ساعت
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1401/11/17 دوشنبه 8:00 كلاس دانشكده شيمي قطعی 7 ساعت
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1401/11/17 دوشنبه 16:00 كانون فيلم و عكس قطعی 4 ساعت
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1401/11/18 سه شنبه 8:00 كلاس دانشكده شيمي قطعی 7 ساعت
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1401/11/19 چهارشنبه 8:00 كلاس دانشكده شيمي قطعی 7 ساعت
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1401/11/23 يكشنبه 8:00 كلاس دانشكده شيمي قطعی 7 ساعت
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1401/11/24 دوشنبه 8:00 كلاس دانشكده شيمي قطعی 7 ساعت
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1401/11/24 دوشنبه 16:00 كانون فيلم و عكس قطعی 4 ساعت
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1401/11/25 سه شنبه 8:00 كلاس دانشكده شيمي قطعی 7 ساعت
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1401/11/26 چهارشنبه 8:00 كلاس دانشكده شيمي قطعی 7 ساعت
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1401/11/30 يكشنبه 8:00 كلاس دانشكده شيمي قطعی 7 ساعت

تحت نظارت وف ایرانی